top of page
ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen

 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake levering van goederen en diensten van GAIKI, hierna te noemen “opdrachtnemer”.

Onder “opdrachtgever” wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst goederen of diensten afneemt van de opdrachtnemer.

 

Onder “te behandelen persoon” wordt de natuurlijke persoon verstaan die volgens de gemaakte overeenkomst een behandeling zal ontvangen van de opdrachtnemer. De te behandelen persoon kan zowel de opdrachtgever zijn als een ander persoon waarvoor de opdrachtgever de overeenkomst heeft afgesloten. 

 

Onder ‘bundel’ wordt verstaan de aanschaf van meerdere behandelingen voor een voordelig tarief, te vinden op www.gaiki.nl onder “bundels”.

 

Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien tussen alle betrokken partijen een mondelinge of  schriftelijke overeenkomst is bereikt.

GAIKI

GAIKI richt zich op het bevorderen van het mentaal en geestelijk welzijn door middel van onder andere laser acupunctuur behandelingen. GAIKI is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder KvK nummer 86291629.

Totstandkoming van overeenkomst

Onder overeenkomst wordt verstaan alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd aan opdrachtgever per mail.

Annulering

Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakt afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal opdrachtnemer €40,- annuleringskosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht. 

 

De opdrachtgever kan de gemaakte afspraak annuleren door in te loggen op www.gaiki.nl en onder ‘afspraken’ de afspraak te annuleren. De opdrachtgever kan de gemaakte afspraak ook annuleren door te mailen naar info@gaiki.nl

 

Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gemaakte afspraak of als de opdrachtgever meer dan 15 minuten te laat is waardoor de behandeling niet meer door kan gaan,  wordt er een 'no show' tarief van €50,-  in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. 

 

Opdrachtnemer behoudt zich het recht de gemaakte afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst. 

 

Opdrachtnemer behoudt zich het recht de gemaakte afspraken te verzetten of te annuleren indien de opdrachtgever niet voldoet aan de voorwaarden om de overeenkomst te kunnen uitvoeren. Dit is mogelijk in onder andere de volgende situaties: 

  • De opdrachtgever heeft gerookt binnen 12 uur voor aanvang van de ‘stoppen met roken’ behandeling. 

  • De opdrachtgever is zwanger en/of heeft een pacemaker en heeft een laser acupunctuur behandeling geboekt. 

  • De te behandelen persoon geeft geen consent voor de behandeling die onder de overeenkomst is afgesproken door de opdrachtgever.

De behandeling

De opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting. 

 

Door het aangaan van deze overeenkomst verklaart de opdrachtgever te begrijpen dat er voor laser acupunctuur behandelingen vaak meerdere behandelsessies nodig zijn om klachten te verminderen en/of te verhelpen. 

 

De laser acupunctuur behandeling is niet geschikt voor personen die zwanger zijn en/of een pacemaker hebben. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om de overeenkomst niet aan te gaan indien de behandeling niet kan worden gegeven wegens de medische omstandigheden van de opdrachtgever.

Aansprakelijkheid

De opdrachtgever gaat akkoord om voor eigen rekening en aansprakelijkheid te worden behandeld door de opdrachtnemer.

 

De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van het door de cliënt verzwijgen van medische informatie, zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.

 

De opdrachtgever is niet aansprakelijk voor eventuele onverwachte bijwerkingen van de behandeling waarvan alvorens de behandeling te starten niet afdoende reden was om aan te nemen dat deze bijwerkingen zouden kunnen optreden.

 

De opdrachtnemer geeft geen geneeskundige garantie af en is niet aansprakelijk voor (medische) complicaties die zich tijdens, dan wel na de behandeling bij de cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de opdrachtnemer. 

 

De opdrachtnemer is tevens niet aansprakelijk voor het uitblijven van het beoogde effect tijdens of na een behandeling.

De opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

 

Indien de opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de behandeling. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Voor de zorgverlening aan de opdrachtgever gelden de bepalingen, de beroepscode, de kwalificatie-eisen en het tuchtrecht van de beroepsvereniging CAT.

De opdrachtnemer heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, welke is afgesloten bij de beroepsvereniging CAT.

Betaling

De opdrachtgever wordt geacht de door de opdrachtnemer gehanteerde tarieven en wijze van facturatie te kennen en daarmee akkoord te gaan. 

Betaling dient te geschieden bij het boeken van de behandeling of direct na de behandeling, tenzij door beide partijen is overeengekomen dat de betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum, onder vermelding van het factuurnummer.

 

Bij betaling bij het boeken van de behandeling, kan de opdrachtgever online betalen via iDeal, creditcard of PayPal indien deze methodes op dat moment beschikbaar zijn. 

 

Indien de opdrachtgever kiest voor betaling direct na de behandeling, dient de betaling te worden voldaan voor de opdrachtgever het pand verlaat. De opdrachtgever kan in dit geval betalen via pin of met contact geld. De opdrachtgever dient bij de keuze voor contant geld, gepast te betalen. 

 

 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.

Bundels

De door de opdrachtgever gekochte bundel is inwisselbaar voor alle door de opdrachtnemer te geven laser acupunctuur behandeling, met uitzondering van de behandeling ‘stoppen met roken’.

 

De gekochte bundel is niet overdraagbaar aan andere personen, tenzij anders afgesproken.

 

De gekochte bundel is geldig totdat de opdrachtgever het aantal behandelingen dat in het kader van de bundel is aangeschaft, heeft ontvangen. 

 

Bij de bundel wordt er een eenmalige betaling verricht voor de aanschaf van meerdere behandelingen, hierbij gaat de opdrachtgever geen verdere financiële verplichtingen aan. 

 

Opdrachtnemer behoudt zich het recht de gemaakte afspraken binnen het kader van de gekochte bundel  te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst. 

 

Indien de opdrachtnemer gedurende een langere periode niet in staat is uitvoering te geven aan de overeenkomst, heeft de opdrachtgever het recht de bundel te annuleren door contact op te nemen met de opdrachtnemer. De opdrachtgever krijgt hierbij een terugbetaling waarbij de al ontvangen behandelingen in mindering worden gebracht op het totaalbedrag van de bundel.

Garantie

De opdrachtgever heeft geen recht op garantie bij de door de opdrachtnemer gegeven behandelingen, met uitzondering van de behandeling ‘stoppen met roken.’

 

Voor de behandeling ‘stoppen met roken’ gelden de volgende garantievoorwaarden:

  • De opdrachtgever heeft 3 maanden garantie op deze behandeling, met ingang van de datum waarop de behandeling plaatsvindt. Deze garantie bestaat uit een gratis tweede behandeling. 

  • Indien de opdrachtgever een tweede behandeling wenst binnen deze garantieperiode, zal de opdrachtnemer deze tweede behandeling kosteloos geven.

  • Deze tweede kosteloze behandeling kan alleen worden gegeven aan de persoon die ook de behandeling van de aanvankelijke overeenkomst heeft ontvangen en is dus niet overdraagbaar.

  • De opdrachtgever heeft geen recht op een financiële vergoeding als de behandeling niet voldoende effectief is voor het beoogde resultaat. 

  • De tweede kosteloze behandeling kan niet worden ingewisseld voor geld.

  • Binnen deze 3 maanden is één extra behandeling gratis. Indien de opdrachtgever een derde behandeling wilt, dan staat hier een vergoeding van €50,- tegenover.

Klachtenprocedure 

De opdrachtnemer spant zich in de opdrachtgever zo goed mogelijk te behandelen en te bejegenen. Heeft de opdrachtgever desalniettemin klachten dienaangaande, dan dient deze die allereerst voor te leggen aan en te bespreken met de opdrachtnemer.

GAIKI is aangesloten bij de onafhankelijke klachten en geschillen commissie GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten) voor het afhandelen van klachten waarbij de opdrachtgever en opdrachtnemer niet tot een overeenkomst kunnen komen. Het melden van een klacht kan via https://www.gatgeschillen.nl/

bottom of page